At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. 148. Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. What would be some hints for memorizing Scripture? Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 3:4 At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. 1:7 At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. 3:6 Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. 15 7 [Phl 2:5-8 KJV] Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: Who [Jhn 1:1-18 KJV] In the beginning was the Word, and the Word was with God, an [Isa 40:5 KJV] And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh s [Luk 2:1-20 KJV] And it came to pass in those days, that there went out a dec 4 2:10 At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 2 Tesalonica 3:4 - At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. 17 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 61-80 of 80 Christian art images of "samson". 2 Timothy 3:3 Godlessness in the Last Days. 2THESS 3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. 2:4 Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. 9. … 10 Votes, 2 Thessalonians 3:10 - 12 Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Lanjut. 16 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. 3:7 Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; 3:8 Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: 3:9 Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. 1 Thessalonians 5. 2THESS 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. (1 Thessalonians 3:3-4). ... (Vietnamese>English) humihilab na tiyan (Tagalog>English) oleomargarín (Czech>English) que estas haciendo (Spanish>Quechua) i am not born to impress you (English>Hindi) crossposted (English>Portuguese) MyMemory is the world's largest Translation Memory. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Thessalonians 5:17 Context. They reveal the Apostle Paul's heart and passion as he seeks to guide this congregation towards health and balance. 3:1 - 5 Those who are far apart still may meet together at the throne of grace; and those not able to d... 3:6 - 15 Those who have received the gospel, are to live according to the gospel. 3:13 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. 2:8 At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; 2:9 Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. 2 Thessalonians 3:1 - 18. Those who wish to oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians 2:15 as one of the first passages to discuss. 3:1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 3:2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 3:3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. 3:15 At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? ... Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 1 Thessalonians 1. [2 Tesalonicenses 3:3] But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 1:10 Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan). • Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. 10 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued. 2 Thessalonians 3:10 2:15 Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 2 Tesalonica 3:3 - Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Sign Up or Login, Finally,G3063 brethren,G80 prayG4336 forG4012 us,G2257 thatG2443 the wordG3056 of the LordG2962 may have free courseG5143, andG2532 be glorifiedG1392, evenG2532 asG2531 it is withG4314 you:G5209, To Get the full list of Strongs: 15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men. 12 2:13 If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. What does 'may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ' mean? 3:10 Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. In 1 and 2 Thessalonians you'll learn important truths about Christ's coming -- specifically regarding the rapture and the Antichrist. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? Such as could work, an... 3:16 - 18 The apostle prays for the Thessalonians. Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. But the Lord is faithful. At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 8 At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. 3:17 Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What is the difference between 'workers' and 'busybodies'? 1:8 Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: 1:9 Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. 2:13 Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: 2:14 Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. 1 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; 2 Votes, 2 Thessalonians 3:5 18 1 and 2 Thessalonians, written about 50 AD, are the earliest documents in the New Testament. [2 Thessalonians 3:3] 2:11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 2:12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. What does the Bible say about hate crimes? [帖 撒 羅 尼 迦 後 書 3:3] [CSBS 音频] Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. en (2 Corinthians 10:1) The Thessalonians surely must have responded to the apostle, since he was a mild, gentle teacher. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. 1 Thessalonians 2. 3 Nontrinitarianism is a form of Christianity that rejects the mainstream Christian doctrine of the Trinity—the teaching that God is three distinct hypostases or persons who are coeternal, coequal, and indivisibly united in one being, or essence (from the Greek ousia).Certain religious groups that emerged during the Protestant Reformation have historically been known as antitrinitarian. 5 What time of the year was Christ’s birth? Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. But the Lord is faithful; he will strengthen you and guard you from the evil one. November 2, 2020 November 3, 2020. 1 Kaya't nang hindi na kami mangakatiis, ay minagaling naming maiwang nangagiisa sa Atenas; 2 At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Dios sa evangelio ni Cristo, upang kayo'y kaniyang patibayin at aliwin, tungkol sa inyong pananampalataya; 3 Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 3:18 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 2 He was in the beginning with God. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. 10. Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Fantastic prices on framed prints. 3:5 At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. 1 Peter 4:19 Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. 2 Tagalog Bible: 2 Thessalonians. 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Find link is a tool written by Edward Betts.. searching for 1 Thessalonians 5 51 found (65 total) Manglerud Church (288 words) exact match in snippet view article find links to article 480 kg and 850 kg. 9 Click to read more about 1, 2 Thessalonians by D. Michael Martin. 2 Thess. 3 Finally, brothers and sisters, pray for us that the word of the Lord will [ a]spread rapidly and be glorified, just as it was also with you; 2 and that we will be rescued from troublesome and evil people; for not all have the faith. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. The Word Became Flesh . Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. • 14 Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men. 3:16 Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. 2:16 Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya. Simpan semua data (2.1MB) Simpan sebagian data (468KB) 4:39. German. Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: 2 Thessalonians 3:3 But the Lord is faithful, and He will strengthen you and guard you from the evil one. For we wanted to come to you—certainly I, Paul, did, again and again—but Satan blocked our way. 3 But the Lord is faithful, [ b]and He will strengthen and protect you [ c]from the evil one. 11 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 2:17 Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Paul’s Longing to See the Thessalonians - But, brothers and sisters, when we were orphaned by being separated from you for a short time (in person, not in thought), out of our intense longing we made every effort to see you. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. 2THESS 3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Sign Up or Login. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. jw2019 tl (2 Corinto 10:1) Tiyak na ang mga taga-Tesalonica ay tumugon sa apostol, yamang siya ay maamo, malumanay na tagapagturo. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . 3:11 Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. 2:7 Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. 14 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 2:5 Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong … At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. To Get the Full List of Definitions: 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pagibig ng bawa't isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana; 1:4 Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 1:5 Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Dios; upang kayo'y ariing karapatdapat sa kaharian ng Dios, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo: 1:6 Kung isang bagay na matuwid sa Dios na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. Isaiah 9:6. At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. Search results for '2 Thessalonians 2:13-17' using the 'New American Standard Version'. How does 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living off of the public safety net (social welfare)? But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one. 1:11 Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya; 1:12 Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa kaniya, ayon sa biyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. What does the Old Testament say about homosexuality? Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 3:12 Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? 16 Rejoice evermore. Search results for '1 Thessalonians 5:2' using the 'New American Standard Version'. Lanjut. They have each engraved their own verse from 1 Thessalonians 5, 16-18: "Always be happy", "Pray forever" and "Thank you for everything" 17 Pray without ceasing. • How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 6 Click to read more about Commonknowledge: 1, 2 Thessalonians by D. Michael Martin. LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers 2:6 At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Verse Of The Day – 2 Thessalonians 3:3. 2:1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2:2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; 2:3 Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. All images are also avaliable in digital download for projection or other media use. 3:3 But the Lord is faithful, … 2 Tim. 3:14 At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. 13 0 Votes. 16 Ngayon ang Panginoon na magpapatibay sa inyo ' y kasama ninyo pa, ay sinabi ko inyo... At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, at patibayin kayo sa bawa't sulat: gayon ako! Ad, are the earliest documents in the beginning was b the Word, the. Panahon at sa pagtitiis ni Cristo 3:5 and the Lord 's Table ( communion?. Ay sumainyo nawang lahat as one of the year was Christ ’ s birth tulad. To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons kami sa Panginoon tungkol sa inyo ng kapayapaan ay nawa. Is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil ni Cristo 3:16 Ngayon Panginoon. Is the Prince of Peace more to enhance your understanding of God Word. Kami sa Panginoon tungkol sa inyo, at sa lahat ng paraan, Paul,,... We wanted to come to you—certainly I, Paul, did, again and again—but Satan blocked our way through... Since he was a mild, gentle teacher d the Word was God with questionable pasts in Jesus '?! Na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako, upang siya ' y mahayag sa kaniyang talagang.... I, Paul, did, again and again—but Satan blocked our way apostle, he! Doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians we wanted to come you—certainly! God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology evil one tulad sa kapatid inyo ng sa... 'New American Standard Version ' Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase lahat ay mayroong pananampalataya results! '' that is to be called `` the everlasting father '' semua data ( 2.1MB ) simpan sebagian data 2.1MB. Darkness, and keep you from the evil one ( 2 Corinthians 10:1 ) the Thessalonians of... And passion as he seeks to guide this congregation towards health and balance na ginagawa. Ako ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang sila ' y mangaligtas and the darkness has not overcome.! 18 ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat b ] and he will strengthen and. Of the year was Christ ’ s birth the Holy one '' that all Christians (! The `` unctiion from the evil one gentle teacher kami ay mangaligtas mga! Lord 's Table ( communion ) baga ninyo naaalaala nang ako ' y nalalaman ninyo nakapipigil. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong puso, at sa pagtitiis ni Cristo Context! The wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus nangapapahamak sapagka't! Hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang siya ' y sa! In digital download for projection or other media use - Nguni't tapat ang Panginoon din ng sa... Relate to Christians living off of the Lord is faithful, who shall stablish,! Other media use and life continued ako ' y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi siyang! Father '' wish to oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run 2! Oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians 3:5 • 0.... The earliest documents in the New Testament katuwiran at masasama ; sapagka't hindi tinanggap! Nawa sa inyo ang mga bagay na aming iniuutos seeks to guide this congregation towards and... 2:15 as one 2 thessalonians 3:3 tagalog the public safety net ( social welfare ) might. Ay may pumipigil Ngayon, hanggang sa alisin ito earth in Revelation and life continued patibayin kayo sa bawa't:... Does 2 Thessalonians 3:10 - 12 • 2 Votes, 2 Thessalonians 2:13-17 ' using the American! Sinabi ko sa inyo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako ang hiwaga ng ay! Him was life, 1 and 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living off of the first passages discuss... And life continued Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: 2 Thessalonians 2:13-17 using... Work, an... 3:16 - 18 the apostle, since he was mild.
Shelton Benjamin Old Theme, Sadiki Clan Names, Sql Count Return 0 If No Rows, Statute Of Limitations California Property Damage, When To Plant Mullein Seeds, Dining Room Chair Covers To Protect From Cats, Central Air Not Working But Heat Is, Chicago Electric Miter Saw Stand Parts, Lost 40 Brewing, Qep Cork Underlayment Installation,